Het
Instituut

Instituut voor Islamstudies staat ook bekend als Dar-al-‘Ilm, wat ‘Huis der Kennis’ of ‘Kenniscentrum’ betekent. De organisatie kwam te ontstaan als “Dar-al-‘Ilm – Instituut voor Islamstudies”. Rond 2006 werd “Instituut voor Islamstudies” in de naamgeving prominenter naar voren gebracht. Bij de mensen bleef de naam “Dar-al-‘Ilm” echter nog altijd hangen. De combinatie bleef dan ook behouden.

De hoofdactiviteit van Dar-al-‘Ilm is het aanbieden van Islam gerelateerde studies. Maar in werkelijkheid doen we veel meer dan alleen dat.

Methodiek

Soennitisch met een academisch karakter
Wij zijn een soennitisch instituut (Ahl as-Soennah wal-Djamaa’ah) met een academisch karakter. Wij volgen de Koran en Soennah middels het begrip en uitleg van de metgezellen en de eerste drie generaties van moslims, over wie de profeet Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem) zei dat zij de beste generaties zijn. Wij vermijden volksgeloof, bijgeloof (‘shirk’) of innovaties in religieuze leerstellingen (‘bid’ah’). Inzake tawhied, het islamitisch monotheïsme, plaatsen wij geen gelijken aan de Schepper en we maken geen vergelijkingen met Hem. De profeet Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem) is de laatste van al de profeten, aan wie de Koran is geopenbaard als laatste Boodschap van Allah aan de mensheid.
 
Wij volgen niet één bepaalde jurisprudentieschool (‘madhhab’; ‘rechtschool’) noch plaatsen wij de ene madhhab boven de ander. Wij houden rekening met de verschillende achtergronden van deelnemers aan onze studies. Wij tonen oprecht respect voor de standpunten van de jurisprudentiescholen en nemen een neutrale en wetenschappelijk-objectieve houding aan bij de bestudering ervan. Inzake jurisprudentie gaan wij bij een verschil van standpunt over een kwestie doorgaans uit van de onderbouwde (daliel) meerderheidsmening en wat duidelijk overgeleverd is vanuit de soennah. Eventuele detailverschillen worden beknopt maar duidelijk toegelicht en ook waar het verschil in essentie door komt.
 
Wij roepen niet op tot het volgen van bepaalde religieuze bewegingen of geleerde personen binnen de Islam, noch worden geleerde personen tegen elkaar uitgespeeld. Wij volgen niet blindelings geleerden of groepen (taqlied) en staren ons ook niet blind op alleen een selecte groep van geleerden. Wij vermijden sektarisme en groepsfanatisme.
 
Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm is een onafhankelijk onderwijsinstituut. Daardoor kunnen wij op neutrale wijze kennis overdragen.
Onze onderwijsmethode
Verificatie van informatie
In onze onderwijsmethode gaan wij systematisch, academisch, genuanceerd en neutraal te werk. Bij al onze studies en geschreven teksten werken wij vanuit gevestigde klassieke bronwerken binnen de Ahl as-Soennah wal-Djamaa’ah en controleren wij eerst goed of de informatie klopt, onderbouwd is en of de interpretaties en uitleg betrouwbaar (sahieh) zijn.
 
Context begrijpen en de klassieke Islam kunnen vertalen naar de hedendaagse tijd
Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm heeft een duidelijke methodiek die gebaseerd is op historisch, analytisch en kritisch onderzoek. Hierbij wordt rekening gehouden met sociologische, antropologische, politieke en theologische omstandigheden in een bepaalde tijdsperiode en regio. Door contextueel begrip kunnen teksten, uitspraken en meningen van geleerden beter geplaatst en begrepen worden. Dit geldt ook voor de klassieke teksten; door deze methode te hanteren is het mogelijk om een betere vertaalslag te maken van de klassieke Islam naar onze hedendaagse tijd en context
 
Holistisch studeren met onze compacte studiemethode
Wij vinden het belangrijk dat moslims kennis krijgen van de islamitische bronnen en de interpretatiewijzen en toepassingswijzen daarvan. Wij streven ernaar dat deelnemers aan onze studies in korte tijd een breder inzicht kunnen krijgen in de diverse aspecten van de Islam. Daarvoor hebben wij een eigen compacte studiemethode ontwikkeld. Dit houdt in dat wij verschillende kennisgebieden laten ‘samensmelten’, zoals Koranuitleg, profetische overleveringen (hadith), geschiedenis en islamitische wetenschappen. Je leert dus op een holistische manier; dat we bij het bestuderen kijken naar het geheel en niet alleen focussen op losse onderdelen alsof deze op zichzelf staan. Op deze manier leer je in een relatief korte periode inhoudelijk behoorlijk veel en met een goede samenhang, waardoor jouw begrip echt goed wordt.
Zijn wij betrouwbaar?

Binnen de moslimgemeenschap is er helaas ook verdeeldheid en het vertoon van sektarisch gedrag. Hierdoor kunnen aanhangers van bepaalde groeperingen, geleerden of ‘studenten van kennis’ overgaan tot het aanvallen of anderen ‘waarschuwen’, waarbij zij de betrouwbaarheid of dwaling van de ander dan de eigen groep willen benadrukken.

 

Het zal je daarom niet moeten verbazen, dat er ook bepaalde groepen zijn die dat bij ons doen. We zijn immers al ruim 20 jaar een vooraanstaand instituut, met meer dan 15.000 mensen die bij ons studies hebben gevolgd, inclusief imams en huidige predikers, en staan al jarenlang op de voorgrond. Vooral onze studie De Koran van Kaft tot Kaft is enorm populair, alhamdoelillah. Dit bevalt niet iedereen, om wat voor belang dan ook.

 

Helaas zijn er ook fanatieke aanhangers van groepen die zichzelf beschouwen als de enige volgers van het zuivere pad en die een exclusieve claim leggen op de term ‘selef’, wat in algemene zin verwijst naar de kennis en het begrip van de eerste drie moslimgeneraties. Dit exclusief willen claimen en als zelf in te vullen graadmeter nemen, is in werkelijkheid absurd. Door deze houding proberen zulke fanatiekelingen ook ons al jaren telkens te framen als onbetrouwbaar, waardoor iemand terughoudend kan worden. Het is uiteraard bangmakerij, verdachtmaking en een ‘hersengijzeling’, want niemand wil immers iets volgen wat niet juist is.

 

Weet dat hun beschuldigende bewering dat wij onbetrouwbaar zouden zijn vals en ongefundeerd is. Het enige waar zij mee komen is een standaardbericht, waar alleen in algemene termen quotes worden aangehaald van met name klassieke geleerden over de Ahl al-Bid‘ah (Mensen van Ketterij en Afdwaling) en dat men daarvan moet wegblijven. Dit soort algemene quotes gebruiken zij vervolgens tegen eenieder die niet van hun eigen groepering of ‘club’ is. Weet ook dat deze sektarisch gedragende fanatiekelingen geen enkele werkelijk inhoudelijke onderbouwing weten te geven voor hun beschuldiging, niets van onze studies kunnen aanhalen wat niet zou kloppen noch zijn dit soort fanatiekelingen ooit met ons in gesprek gegaan.

 

Het is slechts te betreuren als mensen dit soort berichten blindelings geloven, zonder te weten wie die mensen eigenlijk zijn die dit soort onzin verspreiden, terwijl wij als organisatie en onze docenten gerespecteerde publieke figuren zijn. Dit is werkelijk iets om over na te denken. Vraag je gewoon af: wie zijn die personen eigenlijk, ken je hun en wat weet je over hen? Weet dat zij met hun kwaadsprekerij slechts mensen afhouden om te leren over de Islam en de Koran, behalve als het gaat om hun eigen selecte groep en eigen leercentra.

Wij getuigen bij Allah dat zulke personen leugenachtig zijn over ons en wij zijn vrij van al hun valse uitingen en verdachtmakingen. Wij maken ons absoluut niet schuldig aan bid‘ah, moge Allah ons behoeden daartegen.

 

Wij zeggen tegen al dit soort sektarisch gedragende fanatiekelingen om Allah te vrezen, aangezien zij op de Dag des Oordeels verantwoording zullen moeten afleggen voor hun onwaarheden, valsheid, roddelen, verdachtmakingen, klakkeloos overnemen en verspreiden van valse berichten zonder eerst de waarheid ervan te hebben geverifieerd en voor het zorgen voor afkeer onder gelovigen. Dit is duivels werk naar onze mening. Moge zulke personen tot inkeer komen, leren over goede manieren, eerlijkheid en rechtschapenheid en vooral godvrezend zijn.

 

Tip: Lees liever de reviews van mensen die wel werkelijk bij ons studies hebben gevolgd.

Docenten

Wij garanderen kwaliteit en deskundigheid. Het Instituut voor Islamstudies werkt met gekwalificeerde docenten. Al onze docenten en trainers hebben een academische achtergrond en ruime ervaring met onderwijs en trainingen. De docenten hebben ook ruime ervaring met spreken in het publieke domein en het verrichten van islamwetenschappelijke onderzoeken. Zij zijn vakbekwaam voor het gebied waarop zij worden ingezet. En ze zijn actief betrokken bij de samenleving en de diverse maatschappelijke vraagstukken rondom de Islam en moslims in Nederland.

Wij garanderen kwaliteit en deskundigheid. Het Instituut voor Islamstudies werkt met gekwalificeerde docenten. Al onze docenten en trainers hebben een academische achtergrond en ruime ervaring met onderwijs en trainingen. De docenten hebben ook ruime ervaring met spreken in het publieke domein en het verrichten van islamwetenschappelijke onderzoeken. Zij zijn vakbekwaam voor het gebied waarop zij worden ingezet. En ze zijn actief betrokken bij de samenleving en de diverse maatschappelijke vraagstukken rondom de Islam en moslims in Nederland.

Ustadh Saoed

Ustadh Remy

Maak ook kennis met onze andere teamleden

ustadh abdullah

Maak ook kennis met onze andere teamleden

Historie van
Dar-Al-'ilm

20
00

Hoe het allemaal begon

Dar-al-‘Ilm kent sinds het begin een energieke historie. Sinds de start van studies in 2000 is Dar-al-‘Ilm weten uit te groeien tot het grootste particuliere onderwijsinstituut op het gebied van islamstudies in Nederland. 

Het begon in Den Haag in het jaar 2000. Het initiatief kwam van grondlegger en oprichter Saoed Khadje die toen al een jaar aan het concept werkte. Het is pionierswerk gebleken voor dit type islamonderwijs in Nederland: part-time islamstudies voor volwassenen, volledig verzorgd in de Nederlandse taal, neutraal en academisch van opzet met uniek zelf vervaardigd materiaal. Dat was er in die tijd nog niet op die manier. Het begon als iets eenvoudigs en van lokale omvang, zonder grote ambities behalve dat we de mensen wilden uitleggen over de Islam. Dat het de grootste particuliere onderwijsinstelling van Nederland zou worden konden we toen nog niet eens van dromen. En alle lof en dank komt Allah toe. 

Eind 1999 ontmoetten Saoed Khadje en Remy Soekirman elkaar ongepland voor het eerst. Khadje en Soekirman klikten gelijk en het idee werd Soekirman voorgelegd. Hij was direct enthousiast en stapte aan boord. 

Het duurde niet lang voordat sympathisanten zich aandienden om als vrijwilliger actief te zijn voor Dar-al-‘Ilm. Het was een enthousiast team bestaande uit moslims van de tweede generatie in Nederland. Mensen van verschillende culturele achtergronden werden verenigd. Zij kenden de westerse samenleving en wisten wat er leefde onder de moslims. Ze kenden ook het ontbreken van gedegen educatie over het geloof in de taal die de opkomende generatie sprak: het Nederlands. Er was behoefte aan een instelling die om kon gaan met de diversiteit van de moslimgemeenschap en die hun vraagstukken en behoeften begrepen. Bij de totstandkoming werden islamdeskundigen geraadpleegd van de voormalige universiteiten waar Khadje en Soekirman studeerden om het concept en aanpak van werkwijze te bespreken. 

het prille begin

Na de nodige voorbereidingen werd in 2000 Dar-al-‘Ilm geopend met een bijeenkomst in het auditorium van de Haagse Hogeschool. Het was tot de nok vol. In januari 2001 startte de eerste cursussen in Den Haag. In korte tijd organiseerden wij daar diverse korte cursussen, lezingen, debatten en conferenties. Dit was nog niet de tijd dat internet volop werd gebruikt, het was niet de tijd van Google en het was zeker niet de tijd van social media of telefoons met allemaal snufjes erop. Het begon gewoon van de grond af. Om de mensen op de hoogte te stellen maakten we zelf provisorische flyers, geschreven tekst op gewoon papier, gedrukt op de kopieerapparaat. Het ging daarna van mond-tot-mond. Er werd gesproken over ons en cursisten vertelden het weer aan anderen. Vanuit het hele land begonnen mensen naar Den Haag toe te komen om onze lessen te volgen. Het duurde dan ook niet lang of de aanvragen begonnen te komen of wij onze cursussen ook in andere steden dan Den Haag konden verzorgen. Vaak begonnen deze andere steden met kleine klasjes, maar het zou gaan groeien.

20
01

20
02

Het balletje begint te rollen

In het jaar 2002 en 2003 verzorgden wij, naast Den Haag, meerdere cursussen in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Maastricht, Meppel en Antwerpen. Wij werden ook steeds vaker gevraagd als spreker of panellid bij lezingen, conferenties of mediaoptredens. Saoed Khadje richtte zich naast het lesgeven op al de organisatorische aspecten van het Instituut en het ontwikkelen van studies en het studiemateriaal. Remy Soekirman gaf les en begon door het hele land te reizen om lezingen in de Nederlandse taal te geven. Iets wat in die tijd eigenlijk ook nog niet voorkwam. Hij zou in de jaren daarna doorgroeien tot de meest gevraagde spreker die Nederland tot toen kende. 

De eerste drie jaren waren enorm actief. Stad en land reisden we af. We organiseerden zo enorm veel. Dar-al-‘Ilm wist in een relatief korte periode zijn stempel te drukken op de moslimgemeenschap, vooral in Den Haag. 

In deze fase lieten we bovendien een website bouwen, iets wat voor die tijden in Nederland als moslimorganisatie nog echt niet gebruikelijk was. In het najaar van 2003 lieten we voor het eerst professionele flyers ontwerpen en bedachten de teksten en concepten. Het was allemaal pionierswerk. Wij hadden geen voorbeeld aan anderen zoals nu wel het geval is. Sterker nog, wij werden in de jaren daarna juist een voorbeeld voor andere organisaties alhamdoelillah.

Groei en professionalisering

De vraag naar onze cursussen bleef groeien, maar eind 2003 namen wij een cruciale beslissing voor het jaar 2004; wij deden bewust een stap terug wat betreft het aantal cursuslocaties. Dar-al-‘Ilm begon nu zoveel tijd te vergen en het werd steeds zwaarder te combineren met het reguliere werk. We wilden professionaliseren, maar daarvoor moesten offers worden gebracht. We gaven alles op en de keuze werd gemaakt om full-time met de organisatie bezig te zijn. Saoed Khadje had een visie. Hij wilde kennis over de Islam en de werkwijze en uitstraling van een islamitische organisatie naar een hoger niveau brengen. Niet afhankelijk van de staat, subsidies, donaties of schenkingen. Niet afhankelijk zijn van anderen, maar gewoon hard werken. Je leven toewijden aan het onderwijzen over de Islam en jezelf inzetten voor de gemeenschap. 

We ontwikkelden een compacte studiemethode waarbij men in een korte tijd relatief veel kon leren en de nodige inzichten kon verkrijgen. Het was een heel nieuwe aanpak voor het leren over de Islam. Dit lieten we voor de eerste keer naar buiten komen in 2004 tijdens de “Bronnenstudies”. Dat was ook voor het eerst dat wij wat langere intensieve studies aanboden. De kennis die deze studie bevatte was tot die tijd voor Nederlandssprekende moslims echt onbekend terrein. Het was een studie die een fundament zou leggen voor het beter begrijpen van de Islam alsook de moslimgemeenschap. Wij kozen in 2004 voor Amsterdam, Utrecht en Den Haag als onze vaste cursuslocaties. Dit was de juiste beslissing op dat moment. Vooral in Amsterdam zouden we steeds bekender gaan worden. 

20
03

20
04

Over de gebeurtenissen in dit jaar gaan we je nog vertellen

Instituut voor Islamstudies

Het resultaat van onze professionalisering en het toepassen van onze compacte studiemethode is alhamdoelillah – met de gunst van Allah/God – meer dan wij ooit durfden te dromen. Mensen hadden Dar-al-‘Ilm nu echt ontdekt. In korte tijd wist het Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm uit te groeien tot de voornaamste particuliere zelforganisatie op het gebied van islamstudies in Nederland. 

In de naamgeving werd “Instituut voor Islamstudies” nu prominenter naar voren gebracht. De naam Dar-al-‘Ilm bleef echter in de monden van de mensen hangen. De combinatie is dan ook altijd behouden gebleven.

20
05

20
06

Uitbreiding studielocaties

In 2006 zetten wij ook in Eindhoven een vaste studielocatie op. Vanaf het najaar van 2007 ging het Instituut door de vraag naar onze programma’s (weer) landelijk met zijn cursussen, symposia en seminars. Sinds begin 2009 kwam Rotterdam er weer als vaste studielocatie bij en ook Maastricht kreeg wederom programma’s aangeboden.

Kantoor in Amsterdam

Begin 2008 opende het Instituut voor Islamstudies een kantoor in Amsterdam en in dat jaar kreeg het Instituut ook de status van erkend leerbedrijf toegekend. Studenten van het MBO, HBO en de universiteit kunnen sindsdien bij ons stage lopen. 

De organisatie is nu ondertussen stevig gegrondvest. Het is een begrip geworden. Wij hadden als organisatie volwassenheid bereikt. De drang om nog verder te willen doorgroeien naar meer studielocaties beteugelden wij. Wij wilden alles overzichtelijk blijven houden en onze professionaliteit en kwaliteit kunnen waarborgen.

20
08

20
09

De helpende hand zijn voor een ander

In 2009 verleenden wij aan meerdere organisaties onze medewerking bij het organiseren van hun evenementen en het ontvangen van internationale sprekers.

Nationaal Islam Congres

In 2009 organiseerden wij zelf het eerste Nationaal Islam Congres in de Apollohal te Amsterdam. Met 21 sprekers, een grote hal en drie ruime workshopruimtes. De sprekers vormden een divers gezelschap. Ook waren er, vanwege bepaalde thema’s, internationale geleerden met een academische achtergrond te gast zoals Dr. Abu Ameenah Bilal Philips (Qatar), Shaykh Haitham al-Haddad (UK), Shaykh Abdul-Hadi al-Umari (UK) en de prediker Khalid Yasin (USA). Predikers van eigen bodem van verschillende achtergronden betraden ook het podium en afgevaardigden van moslimorganisaties en universiteiten waren allemaal van de partij, zoals Dr. Maurits Berger (Leiden), Dr. Mohamed Ghaly (Leiden) en Dr. Thijl Sunier (VU). Het Nationaal Islam Congres oversteeg culturen en religies. Het ging voorbij het hokjesdenken. Het behaalde de headlines op het NOS journaal van 20:00 uur en al de kranten berichtten er de volgende dag over. Dit was tot op dat moment het grootste islamcongres dat in Nederland werd georganiseerd door moslims van de tweede generatie, zonder enig subsidie, donatie of sponsoring. Het congres wist naast de bezoekers uit Nederland ook bezoekers uit Duitsland, België, Engeland en zelfs Spanje te trekken. Dar-al-‘Ilm raakte nu ook internationaal bekend bij geleerden, organisaties en islamitische universiteiten. 

Empowerment van de moslimgemeenschap

De maatschappelijke positie van Dar-al-‘Ilm was ondertussen goed gevestigd. Onze bekendheid, ruime netwerk en het zien van de expertises en potentie van de moslimgemeenschap zette ons ertoe aan om deze krachten te bundelen in empowerment projecten. Helaas heeft drukte en tijdsnood het niet toegelaten hier de nodige vaart achter te zetten. Hopelijk zal dit nog een vervolg krijgen, in shaa Allah. 

10-jarig jubileum

In 2010 ‘vierden’ wij ons 10-jarig jubileum. Wij verzorgden ‘De Islamstudie 2010’ als speciale studie. Wij sloten het studiejaar af met een KennisQuiz voor de studenten, met als hoofdprijs een volledig verzorgde vijf-sterren ‘Umrah reis naar Mekka en Medina voor twee personen. De quiz was een spannende ‘afvalrace’ in de stijl van 1 tegen 100. De winnares had bovendien terecht gewonnen. Zij bleek ook nog het hoogste cijfer voor het examen te hebben behaald.

Het tweede Nationaal Islam Congres

Eind mei 2010 werd het 2e Nationaal Islam Congres (NIC) georganiseerd. Dit keer in de RAI Amsterdam. Wederom was het een geslaagd congres, met geleerden uit binnen- en buitenland, het grote islamdebat met politici uit de Tweede Kamer, prachtige Koranrecitaties en acapella anasheed. Wederom waren er veel bekende Nederlandstalige sprekers aanwezig. Er was ook een beursruimte met diverse standhouders en een grote boekenmarkt. Dit jaar werd tevens de NIC-Awards geïntroduceerd voor mensen met een bijzondere verdienste ten behoeve van de Islam of de moslimgemeenschap of die we wensten aan te moedigen. Ondanks dat de kosten van het congres bij lange na niet gedekt waren, was het voor ons een geslaagd congres en op dat moment een absolute mijlpaal. Het streven was, en is nog steeds, om mensen nader tot elkaar te brengen en het gevoel van saamhorigheid te stimuleren. 

20
10

20
11

De Koranacademie

Voor de eerste keer starten wij met de Koranacademie. Het was een ambitieus en zwaar project. Een primeur in Nederland. Het was een tweejarige opleiding gericht op woord-voor-woord leren begrijpen van de Koran. De studie was op de eerste plaats gericht op het leren begrijpen van de betekenissen van de woorden in de Koran. Dit ging gepaard met tafsier: uitleg van de teksten. De studenten kregen ook een introductie tot tadjwied en oefenden op de techniek van het reciteren. Het was voor velen een pittige studie en niet iedereen hield het vol. In juni 2012 werd de studie afgerond en de reacties van de studenten en wat zij hebben bereikt maakte ook bij ons de nodige emoties los.

Back to Belgium

Na een tijd geen studies te hebben aangeboden werden er in 2011 en 2012 wederom studies aangeboden in Gent en Antwerpen. Het respons was goed en de enthousiasme van de cursisten was duidelijk merkbaar en hoorbaar. De geluiden dat een organisatie als Dar-al-‘Ilm, met de evenwichtige benadering, hard nodig is in België, is zeker bemoedigend.

Het derde Nationaal Islam Congres

Met de ervaringen van de eerdere congressen, trokken wij wederom de stoute schoenen aan en organiseerde in 2012 voor de derde keer het Nationaal Islam Congres. Ditmaal in de Amsterdam Convention Factory, ook wel bekend als de Theaterfabriek met een capaciteit van duizenden mensen verdeeld over vier secties. Als het congres van 2010 geslaagd te noemen was, dan was het evenement van dit keer ronduit spectaculair te noemen. Rijen mensen, het congres was uitverkocht. Het was werkelijk een samenkomst van mensen. Het gevoel van saamhorigheid heerste, of iemand nu moslim of geen moslim was, ongeacht kleur, culturele achtergrond, jong en oud; iedereen was samen. De ambiance was uitstekend. Mooi ingerichte hallen met prachtige sfeerverlichting. Er heerste blijdschap en optimisme. Ambassadeurs kwamen zelfs een bezoekje brengen alsook vertegenwoordigers van koepelorganisaties. 

De internationale sprekers, waaronder Shaykh Said Rageah (Canada) en Shaykh Muhsin Khan (Canada), maakte het zeker ook tot een succes. Er was genoeg te doen, van genieten van anasheed, lachen met een islamitische kindertheatergroep, discussie bij het islamdebat, eten bij de food court, snuffelen bij de grote boekenmarkt en het bezoeken van diverse bedrijvenstands. Er was genoeg te doen. Het Nationaal Islam Congres heeft dit keer zeker zijn naam gedrukt en een blijvende impressie achtergelaten waar mensen nog steeds over spreken. Het Nationaal Islam Congres zal hopelijk niet meer weg te denken zijn.

20
12

20
13

Over de gebeurtenissen in dit jaar gaan we je nog vertellen.

Islam voor Kinderen

Na jaren studies te hebben verzorgd voor volwassenen in een meer academische setting, bood Dar-al-‘Ilm in 2014 voor de eerste keer “Islam voor Kinderen” aan in Hoofddorp. Zowel de ouders als de kinderen waren iedere les enthousiast. Wij hoorden van de ouders dat de kinderen iedere keer heel graag naar de les kwamen en ze keken steeds uit naar de volgende les. Ook in de klas deden de kinderen met alles vrolijk mee. Ze hebben veel geleerd in een relatief korte tijd. De kinderen sloten hun cursus af met een presentatie van alles wat ze hadden geleerd. 

20
14

20
16

15-jarig Jubileum

In januari 2016 stond Dar-al-‘Ilm stil bij haar vijftienjarig bestaan. Het is een mijlpaal dat een zelforganisatie zonder enige subsidie, schenking of donatie zo lang weet te bestaan. Het was dan ook een moment om stil te staan bij de Vrienden van de organisatie die zich gewillig inzetten. Dankbaarheid is het goede woord.

Over de gebeurtenissen in deze jaren gaan we je nog vertellen.

20
17

/

20
23

Over de gebeurtenissen in dit jaar gaan we je nog vertellen.

20
23

20
17

/

20
23