Skip to content

Imam Muslim

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp


Ustadh Saoed Khadje

Docent Dar-al-‘Ilm – Instituut voor Islamstudies

 

Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim ibn Ward ibn Kushadh al-Qushairi an-Nisapuri (±204H/820C-261H/875C)

Imam Muslim was afkomstig uit Nisapur (Naysabur), een centraal gelegen stad in de regio Khurasan. Hij was van Perzische origine, verbonden aan een Arabische stamlijn: de Banu Qushayr, welke deel uit maakte van de machtige Rabi‘a clan.

Over zijn jonge jaren is niet heel veel bekend. Hij kwam uit een religieus gezin en zijn vader was een geleerde. Dit heeft hem mogelijk geholpen in het zoeken naar kennis. De regio en stad vanwaar hij kwam geeft ons ook informatie. Na Baghdad, het bestuurscentrum van de moslimwereld, was Nisapur de meest grandeuze stad van de islamitische wereld. We weten dat er heel grote hadithgeleerden in de regio van Khurasan en Nisapur waren, waaronder Isḥāq ibn Rahawayh (161–238H/778–852C) en Al-Dhuhli.

Het komt vaker voor dat er enig verschil is van mening betreffende het geboortejaar van geleerden. Dit is omdat het belang van deze geleerden en de waarde van hun kennis pas kwam toen zij eenmaal grote geleerden werden. Het geboortejaar van Imam Muslim is zo een geval. Ibn Khalikan meldt in zijn Wafayat al-A’yan, dat het in ieder geval zeker is dat hij na het jaar 200H/816C werd geboren. Er zijn drie geboortejaren aangegeven: 202H/818C, 204H/820C of 206H/822C.

Imam Al-Dhahabi zegt in zijn Al-Siyar A’lam al-Nubala en Tadhkirat al-Huffaz dat er werd gezegd dat het 204H was. Zelf was hij van mening dat het eerder dan dat was. Ibn al-Athīr en Ibn Khalikan zijn van mening dat 206H/822C het meest correcte geboortejaar was. Ibn Kathir is ook van mening dat deze laatste het meest betrouwbaar is. het jaar 204H/820C is echter ook een plausibel geboortejaar, wanneer er wordt gekeken naar bepaalde gebeurtenissen in zijn leven en hoe oud hij toen was.

In de tijd dat Imam Muslim werd geboren was de hadithwetenschap alom in trek en er waren al duizenden hadithgeleerden verspreid over het islamitisch gebied. Hij startte pas echt met het studeren van hadith toen hij 14 jaar oud was (in 218H/833C). Dit deed hij bewust, want hij wachtte hiermee tot het moment dat hij zijn volwassenheid (in die tijd) had bereikt.

Hij reisde veel naar Iraq, Hijaz (Mekka/Medina gebied), Syrië en Egypte (en de verschillende steden daarin). Hij is meerdere malen naar Baghdad gegaan en leerde daar ook. Hij was daar voor de laatste keer in 259H/873C. Twee jaar later stierf hij.

In al deze plaatsten leerde hij van de grote muhaddithun. Zo studeerde hij bijvoorbeeld in Iraq onder Ahmad ibn Hanbal en anderen. In Nisapur heeft hij enorm zijn voordeel kunnen halen uit Imam Bukhari. Hij had bovendien een goede band met Imam Al-Bukhari en had ook veel van dezelfde leraren als hem.

Imam Muslim viel op bij zijn leraren en zij spraken lovend over hem en hoe hij goed kon onthouden. Ibn Rahaway vond hem een uitzonderlijk persoon. Grote hadithgeleerden van zijn tijd vonden dat hij bij de top ḥuffaaz ul-hadīth van de wereld hoorde. Sommige hadithgeleerden beschouwden hem zelfs als de beste wanneer het kwam op het scheiden van authentieke en zwakke overleveringen. Het werd gezegd dat er in zijn tijd vier grootste hadithgeleerden waren: Abu Zar‘a, ‘Abdullah al-Darimi, Al-Bukhari en Muslim. Hij werd wijd en ver gerespecteerd.

Imam Muslim hield van schrijven en net als Imam Al-Bukhari heeft ook hij meerdere werken geschreven. Hij is echter het meest bekend geworden om zijn Sahih-verzameling. Deze werd zo befaamd, dat daardoor de meeste van zijn andere werken in vergetelheid raakte.

Imam Muslim is door zo een 200.000 hadith gegaan, maar er is ook gezegd dat het ‘een derde van een miljoen’was. Uiteindelijk eindigde hij met een collectie van om en bij de 4000 hadith. Zijn overleveringen worden door consensus (idjmaa) beschouwd als authentiek, betrouwbaar.

Moge Allah hem rijkelijk belonen met de hoogste beloning in het Paradijs.

Muslim’s acceptatie van hadith

Net als Bukhari beschouwde hij een hadith alleen als betrouwbaar als:

  • het tot hem kwam middels een onafgebroken keten,
  • van bekende en betrouwbare overleveraars,
  • die niet in tegenstrijd waren met gevestigde teksten erover,
  • en die vrij was van verschillende vormen van gebreken.

Al-Bukhari versus Muslim

Wat hebben onderzoekers onder andere gezegd over het verschil tussen Imam Al-Bukhari en Imam Muslim’s werkwijze?

Zijn boek van tafsier is minder compleet of systematisch dan die van Al-Bukhari en in vergelijking tot Bukhari’s werk behandeld Muslim ook niet zoveel diverse onderwerpen.

Muslim paste verschillende hadithprincipes strikt toe, die door Bukhari niet zo strikt werden toegepast, zoals het gebruik van termen zoals haddathana (‘hij heeft aan ons overgeleverd’) en akhbaarana (‘hij heeft ons medegedeeld’).

In zijn introductie legt hij uit via welke principes hij heeft gewerkt en hoe hij de keuze voor zijn selectie had gemaakt. Dit doet Al-Bukhari weer niet als Muslim.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Bekijk ook één van de onderstaande artikelen

Tegenwoordig zien wij dat er bijzondere waarde wordt gehecht aan het doorbrengen van de 15e van Sha’ban middels vasten en bidden. Moskeeën organiseren bijeenkomsten om onder andere speciale gebeden te verrichten, dhikr te doen en vergiffenis te vragen. Maar er wordt ook gezegd dat dit ‘vieren’ of ‘gedenken’ een verzinsel zou zijn die in de religie is geslopen: een bid’ah. Hoe zit dat nu?
Veel mensen hebben vragen over het boze oog en of dat eigenlijk wel bestaat. In de Islam, net zoals in andere religies en overtuiging, wordt het bestaan van het kwade of boze oog niet ontkent. Maar wat wordt er nu eigenlijk mee bedoeld?