Methodiek

Het verbinden tussen klassieke teksten en het hier en nu

Het Instituut voor Islamstudies heeft een duidelijke methodiek die gebaseerd is op historisch, analytisch en kritisch onderzoek. In de onderzoeken wordt rekening gehouden met sociologische, antropologische, politieke en theologische omstandigheden in een bepaalde tijdsperiode en regio. Door contextueel begrip kunnen teksten, uitspraken en meningen beter geplaatst en begrepen worden. Wij passen deze methodiek toe bij de bestudering van teksten en zijn contexten, interpretaties en uitleg van Koranverzen, omgang met profetische overleveringen (hadieth), alsook voor uitspraken en stellingnames van geleerden. Het instituut verifieert steeds informatie en is zeer oplettend en nauwkeurig in het gebruiken van authentieke profetische overleveringen (sahieh hadieth).

Soennitisch met een academische insteek van neutraliteit

De methodologie en leerstellingen van het instituut behoren tot de ‘Ahl as-soennah wal-Djamaa’ah’ (soennitisch). Het instituut volgt niet één bepaalde jurisprudentieschool (‘madhhab’) noch plaatst het de één boven de ander. Er dient rekening te worden gehouden met de verschillende achtergronden van de deelnemers. Dar-al-‘Ilm toont daarom oprecht respect voor de standpunten van de jurisprudentiescholen en neemt een neutrale en wetenschappelijk-objectieve houding aan bij de bestudering ervan. Inzake jurisprudentie wordt er doorgaans uitgegaan van de meerderheidsmening over een kwestie en eventuele detailverschillen worden beknopt maar duidelijk toegelicht. Dar-al-‘Ilm roept ook niet op tot het volgen van bepaalde religieuze bewegingen of geleerde personen binnen de Islam, noch worden geleerde personen tegen elkaar uit gespeeld. Dar-al-‘Ilm gaat neutraal, academisch en gebalanceerd te werk. Allah is Diegene die oordeelt over mensen. Dat is niet aan ons. In alle zaken wordt uitgelegd uit waar bepaalde ideeën of gebruiken vandaan komen. Er wordt niets opgelegd. Als soennitische instelling volgt het instituut geen volksgeloof, bijgeloof (‘shirk’) of geïnnoveerde religieuze leerstellingen (‘bid’aat’). Dar-al-‘Ilm plaatst geen gelijken aan de Schepper en maakt geen vergelijkingen met Hem. De profeet Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem) is de laatste van al de profeten.

Academische aanpak

Dar-al-‘Ilm werkt er altijd naartoe om onderwijs, informatie en adviezen op islamwetenschappelijke wijze te onderbouwen. Vakbekwame docenten onderwijzen op een systematische wijze zoals wordt gedaan in het academisch onderwijs, maar tegelijkertijd hebben wij een levendige onderwijsstijl. Doordat het instituut een onafhankelijk educatief centrum is, kunnen wij op neutrale wijze kennis overdragen.

Compacte studiemethode

Wij vinden het belangrijk dat moslims kennis krijgen van de islamitische bronnen en de interpretatiewijzen en toepassingswijzen daarvan. Wij streven ernaar dat deelnemers aan onze programma’s in korte tijd een breder inzicht kunnen krijgen in de diverse aspecten van de Islam. Daarom heeft het instituut een eigen compacte methode ontwikkeld. Dit houdt in dat wij islamitische vakgebieden laat ‘samensmelten’, zoals Koranuitleg, profetische overleveringen (hadieth), geschiedenis en islamitische wetenschappen. Wij zijn in staat om in een korte tijd goede inhoudelijke studies aan te bieden.

Deeltijdstudies

Wij verzorgen deeltijdstudies die voornamelijk na werk of reguliere studietijd wordt verzorgd. Dit maakt het goed mogelijk om de studie te combineren met een baan, studie en/of gezinsleven. Je volgt bij ons niet een vaststaande meerjarige opleiding als op een universiteit. Ieder studiejaar bieden wij andere studies aan. Je kunt zelf bepalen of de periode van een bepaalde studie je schikt of niet en of je deze wilt volgen. Je bent niet gebonden aan een vastgesteld curriculum en je hoeft ook niet full-time met de studie bezig te zijn.

Studiemateriaal

Het Instituut voor Islamstudies Dar-al-‘Ilm vervaardigt al haar studiemateriaal zelf. Er zit veel tijd, research en zorg achter. Wij streven altijd naar originaliteit en deskundig vakwerk. Sinds het begin van Dar-al-‘Ilm is ustadh en oprichter Saoed Khadje de ontwikkelaar van de studies en het bijbehorende studiemateriaal. Vele duizenden mensen hebben ondertussen kunnen profiteren van zijn werken.