Methodiek

Soennitisch met een academische insteek van neutraliteit

  1. Onze methodologie en leerstellingen behoren tot de ‘Ahl as-Soennah wal-Djamaa’ah’ (soennitisch).
  2. Wij volgen de Koran en Soennah middels de uitleg van de metgezellen en de eerste drie generaties van moslims. De profeet Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem) zei over hen dat zij de beste generaties zijn.
  3. Wij controleren bij al onze studies en geschreven werken eerst goed of de informatie en interpretaties betrouwbaar (sahieh) zijn. Wij werken vanuit gevestigde klassieke bronwerken binnen de Ahl as-Soennah wal-Djamaa’ah.
  4. Wij volgen niet één bepaalde jurisprudentieschool (‘madhhab’; ‘wetschool’) noch plaatsen wij de ene madhhab boven de ander. Wij houden rekening met de verschillende achtergronden van deelnemers aan onze studies.
  5. Wij tonen oprecht respect voor de standpunten van de jurisprudentiescholen en nemen een neutrale en wetenschappelijk-objectieve houding aan bij de bestudering ervan.
  6. Inzake jurisprudentie gaan wij bij een verschil van standpunt over een kwestie doorgaans uit van de onderbouwde (daliel) meerderheidsmening. Eventuele detailverschillen worden beknopt maar duidelijk toegelicht en waar de essentie van het verschil door komt.
  7. Wij roepen niet op tot het volgen van bepaalde religieuze bewegingen of geleerde personen binnen de Islam, noch worden geleerde personen tegen elkaar uitgespeeld. Wij volgen niet blindelings geleerden of groepen (taqlied) en vermijden sektarisme.
  8. Wij gaan neutraal, academisch en genuanceerd te werk. Wij kunnen uitleggen waar bepaalde ideeën of gebruiken vandaan komen. Wij leggen niet op, maar wij leggen uit.
  9. Als soennitische instelling vermijden wij volksgeloof, bijgeloof (‘shirk’) of innovaties in religieuze leerstellingen (‘bid’ah’).
  10. Ons theologisch soennitisch standpunt is dat wij staan voor tawhied (islamitisch monotheïsme) en geen gelijken plaatsen aan de Schepper en wij maken geen vergelijkingen met Hem. De profeet Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem) is de laatste van al de profeten, aan wie de Koran is geopenbaard als laatste Boodschap van Allah aan de mensheid.

Klassieke teksten verbinden met het hier en nu

Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm heeft een duidelijke methodiek die gebaseerd is op historisch, analytisch en kritisch onderzoek. Hierbij wordt rekening gehouden met sociologische, antropologische, politieke en theologische omstandigheden in een bepaalde tijdsperiode en regio. Door contextueel begrip kunnen teksten, uitspraken en meningen beter geplaatst en begrepen worden. Wij passen deze methodiek toe bij de bestudering van teksten en zijn contexten, interpretaties en uitleg van Koranverzen, omgang met profetische overleveringen (hadieth), alsook voor uitspraken en stellingnames van geleerden. Het Instituut verifieert steeds informatie en is zeer oplettend en nauwkeurig in het gebruiken van authentieke profetische overleveringen (sahieh hadieth).

Onze werkwijze

Wij werken er altijd naartoe om onderwijs, informatie en adviezen op islamwetenschappelijke wijze te onderbouwen. Vakbekwame docenten onderwijzen op een systematische wijze zoals wordt gedaan in het academisch onderwijs, maar tegelijkertijd hebben wij een levendige onderwijsstijl. Doordat het Instituut een onafhankelijk educatief centrum is, kunnen wij op neutrale wijze kennis overdragen.

Compacte studiemethode

Wij vinden het belangrijk dat moslims kennis krijgen van de islamitische bronnen en de interpretatiewijzen en toepassingswijzen daarvan. Wij streven ernaar dat deelnemers aan onze programma’s in korte tijd een breder inzicht kunnen krijgen in de diverse aspecten van de Islam. Daarom heeft het Instituut een eigen compacte methode ontwikkeld. Dit houdt in dat wij islamitische vakgebieden laten ‘samensmelten’, zoals Koranuitleg, profetische overleveringen (hadieth), geschiedenis en islamitische wetenschappen. Je leert dus op een holistische manier, dat wil zeggen dat we bij het bestuderen kijken naar het geheel en niet alleen focussen op losse onderdelen alsof deze op zichzelf staan. Wij zijn in staat om in een relatief korte periode een goede inhoudelijke studie aan te bieden.

Klassikale deeltijdstudies en online studies

Onze klassikale studies zijn deeltijdstudies die voornamelijk na werk of reguliere studietijd worden verzorgd. Dit maakt het goed mogelijk om de studie te combineren met een baan, studie en/of gezinsleven. Je volgt bij ons niet een vaststaande meerjarige opleiding als op een universiteit. Ieder studiejaar bieden wij andere studies aan. Je kunt zelf bepalen of de periode van een bepaalde studie je schikt of niet en of je deze wilt volgen. Je bent niet gebonden aan een vastgesteld curriculum en je hoeft ook niet full-time met de studie bezig te zijn.

Onze online studies worden aangeboden op een bepaalde datum of, afhankelijk van welke studie, dat je gelijk kunt starten. Dit wordt aangegeven bij een desbetreffende online studie.

Studiemateriaal

Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm vervaardigt al haar studiemateriaal zelf. Er zit veel tijd, research en zorg achter. Wij streven altijd naar originaliteit en deskundig vakwerk. Sinds het begin van Dar-al-‘Ilm is Ustadh (docent) en oprichter Saoed Khadje de ontwikkelaar van de studies en het bijbehorende studiemateriaal. Vele duizenden mensen hebben ondertussen kunnen profiteren van zijn werken en kennis. Alhamdoelillah – alle lof komt toe aan Allah.