ALGEMENE voorwaarden 

Duidelijke afspraken voor een soepel verloop van uw studie.

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden voor het inschrijven voor de studies en programma’s van het Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm. Mochten er voor een bepaalde studie nog specifieke voorwaarden gelden, dan zijn deze vermeld bij desbetreffende studie.

Indien u vragen heeft over een studie of programma, inhoudelijk of organisatorisch, dan kunt u deze voorafgaande aan uw inschrijving aan ons stellen. Dit geeft u duidelijkheid over wat u kunt verwachten.

INSCHRIJVEN

Art. 1. Inschrijven voor een studie van het Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm geschiedt online via onze website. Wij ontvangen de gegevens zoals door u gegeven. Uw gegevens worden door ons gecontroleerd en verwerkt. Inschrijven voor een studie is niet vrijblijvend. Wij verwijzen u hiervoor door naar Artikel 7, Artikel 13 en Artikel 14.

Art. 2. Het inschrijvingsformulier wordt bij het Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm in volgorde van ontvangst van betaling behandeld. Op het moment dat er geen studieplaatsen meer beschikbaar zijn, zullen wij uw inschrijving niet meer in behandeling kunnen nemen.

Art. 3. Inschrijving is alleen mogelijk voor het complete studieprogramma. Men kan geen losse onderdelen van de studie volgen.

Art. 4. De toelatingsleeftijd is vanaf 18 jaar. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor 17-jarigen met schriftelijke instemming van de ouders of toezichthouders. U kunt dit met ons bespreken.

Art. 5. Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm behoudt zich het recht voor om bij twijfel iemands aanmelding niet te aanvaarden.

Art. 6. Na ontvangst van uw betaling wordt contact met u opgenomen over uw plaatsing en ontvangt u verdere gegevens omtrent de eerste studiedag.

BETALING

Art. 7. Na inschrijving voor een studie dient de ingeschrevene over te gaan tot betaling van de studie, hetzij volledig, in termijnen of middels een aanbetaling zoals door ons aangegeven.

Art. 8. Het studiebedrag dient vóór aanvang van de studie te zijn voldaan en door het Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm te zijn ontvangen, tenzij anders vermeld in de brochure of folder van een specifieke cursus, of anders overeengekomen met de betrokkene.

Art. 9. Voor hen voor wie de eenmalige betaling van het gehele studiebedrag bezwaarlijk is, bestaat, indien aangegeven bij de inschrijvingsprocedure, de mogelijkheid in termijnen te betalen tot het volledige bedrag is voldaan. Daarbij gelden de volgende regels:

Art. 9.1. het studiebedrag dient binnen een week na inschrijving, maar nog wel vóór de start van de studie, te worden overgemaakt op de rekening van het Instituut voor Islamstudies, tenzij anders vermeld bij de betalingsinstructies van een aangeboden studie.Bij inschrijving binnen een week voor de start van een studie dient er direct overgegaan te worden tot betaling zodat vóór de startvan de studie de betaling al in orde is.

Art. 9.2. indien zo aangegeven in een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving, kan alvast een aanbetaling worden gevraagd indien een volledige betaling of termijnbetaling op dat moment voor de inschrijver financieel nog niet mogelijk blijkt.

Art. 9.3. in geval van termijnbetalingen dient de eerste termijn vóór aanvang van de studie door ons ontvangen te zijn. De resterende termijn(en) of het restantbedrag dient uiterlijk te worden betaald op de door ons aangegeven datum.

Art. 9.4. bij termijnbetalingen na start van een studie wordt €10,00 extra administratiekosten in rekening gebracht.

Art. 9.5. termijnbetalingen welke plaatsvinden na aanvang van de studie geschiedt middels automatische incasso, door middel van een eenmalige machtiging, tenzij anders vermeld in de brochure of folder van een specifieke studies.

Art. 9.6. bij onmogelijkheid tot automatisch incasseren, stornering uwer zijde, of het in gebreke blijven van uw termijnbetaling wordt de incassering uit handen gegeven aan een extern incassobureau. Al de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de ingeschreven student.

Art. 10. Voor korte studies is termijnbetaling niet mogelijk.

Art. 11. Bij niet tijdige betaling is de ingeschreven student in verzuim. Zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist kan de student de toegang tot de studie worden geweigerd, waarbij de betalingsverplichting van de student onverkort blijft bestaan.

Art. 12. Indien na aanmaning niet tot betaling van het studiebedrag wordt overgegaan, draagt het Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm de vordering over aan een extern incassobureau. Al de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de ingeschreven student.

ANNULERING

Art. 13. Annulering van uw inschrijving kan schriftelijk binnen drie dagen na inschrijving.

Art. 13.1. Annulering van een volledig online studie/ les is niet mogelijk omdat je afziet van je bedenktijd.

Art. 13.2. Restitutie is niet mogelijk bij een digitale product omdat er geen bedenktijd aan vastzit.

Art. 14. Bij schriftelijke annulering drie dagen na inschrijving worden annuleringskosten in rekening gebracht.

Art. 14.1. Mocht u niet reageren op onze correspondentie en heeft u niet schriftelijk geannuleerd binnen drie dagen na inschrijving, dan worden er bij alsnog annuleren uwer zijde vóórdat een studie van start gaat, annuleringskosten in rekening gebracht van €25,00.

Art. 14.2 Bij annulering vóór aanvang van een studie of enig programma, eerder dan veertien dagen voor aanvang van de studie, wordt de door u reeds betaalde studiebedrag na aftrek van de annuleringskosten van €25,00 teruggestort op uw rekening.

Art. 14.3 Bij annulering vanaf veertien dagen vóór aanvang van een studie of enig programma is restitutie van het studiebedrag niet meer mogelijk. Bij annulering binnen deze periode zal het volledige studiebedrag verschuldigd blijven.

Art. 14.4. Bij het van start gaan van een studie waarvoor u zich heeft ingeschreven en welke u niet schriftelijk heeft geannuleerd, wordt u volledig gefactureerd conform onze Algemene Inschrijvingsvoorwaarden.

Art. 15. Aanbetalingen worden niet gerestitueerd bij annulering van een studie voordat deze start.

Art. 16. Vanaf de start van een studie of enig programma is restitutie van het door u betaalde studiebedrag niet meer mogelijk. In geval van een termijnbetaling blijft het restant studiebedrag voor de gehele studieperiode nog steeds verschuldigd.

Art. 16.1. Dar-al-‘Ilm is niet aansprakelijk voor het tussentijds onderbreken van de studie door deelnemer. Restitutie, hetzij volledig of gedeeltelijk, is niet mogelijk daar iemand zich inschrijft voor een complete studie.

Art. 17. Een bericht van annulering vóór of na aanvang van een studie dient u schriftelijk, per post, te sturen aan Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm, Paul Krugerlaan 177, 2571 HE te Den Haag.

Art. 18. Het is toegestaan een plaatsvervanger voor deelname aan een studie of programma aan te wijzen, mits deze voldoet aan de gestelde toelatingseisen. Dit dient u schriftelijk aan te vragen.

VOORBEHOUD EN WIJZIGINGEN

Art. 19. Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm behoudt zich het recht voor een studie uit te stellen of af te gelasten indien er te weinig inschrijvingen zijn of enig andere reden.

Art. 19.1. In geval van aflasting van de studie voordat deze van start gaat, wordt het door u betaalde studiebedrag aan u geretourneerd of indien gewenst kan het worden gebruikt voor een andere studie of uitgestelde studiedatum.

Art. 19.2. Inschrijvers kunnen het Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor enig daaruit voortkomende schade of nadeel, hetzij direct als indirect.

Art. 20. Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm behoudt zich het recht voor lestijden, lesweken, studieduur en het vakantierooster te wijzigen of tussentijds aan te passen of extra vrije dagen in te lassen. Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig daaruit voortkomende schade of nadeel, hetzij direct als indirect.

Art. 21. Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm behoudt zich het recht voor periodieke prijswijzigingen door te voeren voor aangeboden studies. Dit zal geen gevolg kennen voor deelnemers aan een lopende studie.

Art. 22. Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm behoudt zich het recht voor, indien zo nodig of uit overmacht, de studieruimte of studielocatie te wijzigen voor een aangeboden studie, ongeacht een studie reeds is gestart. Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig daaruit voortkomende ongemak, hetzij direct of indirect.

Art. 23. Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm behoudt zich het recht voor, indien zo nodig of uit overmacht, docenten te wijzigen in een aangeboden studie, ongeacht een studie reeds is gestart. Dit zal geen gevolg kennen voor deelnemers aan een lopende studie. Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig daaruit voortkomende ongemak, hetzij direct als indirect.

Art. 24. Het studiebedrag is inclusief studiemateriaal van Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm, tenzij anders vermeld bij een bepaalde studie. De kosten van extra kopieën, boeken of enig ander benodigd studiemateriaal is voor uw eigen rekening.

Art. 25. De kosten van studieboeken, literatuur of enig ander benodigd studiemateriaal is voor uw eigen rekening, tenzij anders vermeld bij een bepaalde studie.

Art. 26. De prijzen van boeken en extern studiemateriaal zijn vermeld onder voorbehoud van wijziging, zoals deze op het moment van het publiceren van de aankondiging bekend waren. Indien uitgevers/leveranciers of andere derden hun prijzen tussentijds wijzigen, worden de gewijzigde prijzen doorberekend. Hiervoor kan geen verhaal worden gehaald bij het Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm.

Art. 27. Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm behoudt zich het recht voor om na overleg met betrokkene, deze de toegang tot de studie te weigeren, indien het Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm van mening is dat er onbetamelijk gedrag wordt getoond of er sprake is van enig wantrouwen, ongeacht de aard ervan. Het besluit van Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm kan niet worden weerlegd en is bepalend. In geval van het weigeren van de toegang tot de studie kan het bestuur schriftelijk om gedeeltelijke restitutie van het studiebedrag verzocht worden. Het bestuur zal het verzoek in overweging nemen al naar gelang de reden voor weigering.

AUTEURSRECHT EN STUDIEMATERIAAL

Art. 28. Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm behoudt het auteursrecht op het eigen studiemateriaal, in tekst en vormgeving. Het studiemateriaal mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, plaatsing op het internet of op enig andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Instituut voor Islam Studies – Dar-al-‘Ilm. Bij het ontdekken van misbruik of oneigenlijk gebruik van ons studiemateriaal kunnen juridische stappen ondernomen worden.

Art. 29. Studiemateriaal van Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm mag niet worden gegeven aan andere onderwijsinstellingen of leercentra, of docenten daarvan, ten behoeve van hun onderwijsprogramma’s zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm.

Fraude

Art. 30. Student is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn/haar wachtwoord en gebruikersnaam combinatie.

Art. 31. Het is niet toegestaan je gebruikersnaam en/of wachtwoord aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot het afgeschermde gedeelte van het Platform online studie van Instituut voor Islamstudies.

Art. 31.1. Zodra student weet of reden heeft te vermoeden dat een gebruikersnaam en/of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet Instituut voor Islamstudies hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gesteld, onverminderd moet student zijn/haar eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het veranderen van de gebruikersnaam en/of het wachtwoord.

Art. 31.2. Bij het niet nakomen van de studievoorwaarden kan toegang tot de digitale leeromgeving worden ontzegd en worden eventuele lesmaterialen of updates niet meer beschikbaar gesteld. Zie ook Art. 27.

BEZWAAR

Art. 32. Opmerkingen over een programma van Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm kunnen schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de directie van Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm.

Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm
oktober 2023 (onder voorbehoud van wijzigingen).