Algemene inschrijfvoorwaarden voor de online studies van het Instituut voor Islamstudie – Dar-al-‘Ilm

Duidelijke afspraken voor een soepel verloop van uw studie.

Hieronder vindt u de Algemene Inschrijvingsvoorwaarden voor de online studies van het Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm.

Indien u vragen heeft over de studie, inhoudelijk of organisatorisch, dan kunt u deze voorafgaande aan uw inschrijving aan ons stellen. Dit geeft u duidelijkheid over wat u kunt verwachten.

Inschrijven

Art. 1. De overeenkomst komt tot stand zodra u zich heeft aangemeld en akkoord bent gegaan met de algemene online voorwaarden. Bevestiging vindt direct na inschrijving per e-mail plaats.

Art. 2. Inschrijving is alleen mogelijk voor het complete studie. Men kan geen losse onderdelen van de studie volgen.

 

Betaling

Art. 3. Het studiebedrag dient te zijn voldaan en door het Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm te zijn ontvangen, alvorens men toegang krijgt tot de studie.

Art. 4. Vanaf het aankoopmoment heb je één jaar de tijd om de studie af te ronden.

 

Annulering (bedenktijd)

Art. 5. Annulering van uw inschrijving is helaas niet mogelijk omdat je afziet van je bedenktijd.

Art. 6. Restitutie is niet mogelijk bij een digitale product omdat er geen bedenktijd aan vastzit.

Art. 7. Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm is niet aansprakelijk voor het tussentijds onderbreken van de studie door deelnemer. Restitutie, hetzij volledig of gedeeltelijk, is niet mogelijk daar iemand zich inschrijft voor een complete studie.

 

Fraude

Art. 8. Student is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn/haar wachtwoord en gebruikersnaam combinatie.

Art. 9. Het is niet toegestaan je gebruikersnaam en/of wachtwoord aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot het afgeschermde gedeelte van het Platform online studie van Instituut voor Islamstudies.

Art. 10. Zodra student weet of reden heeft te vermoeden dat een gebruikersnaam en/of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet Instituut voor Islamstudies hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gesteld, onverminderd moet student zijn/haar eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het veranderen van de gebruikersnaam en/of het wachtwoord.

Art. 11. Bij het niet nakomen van de studievoorwaarden kan de toegang tot de digitale leeromgeving worden ontzegd, lesmateriaal of updates worden niet meer beschikbaar gesteld

  

Auteursrecht en studiemateriaal

Art. 12. Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm behoudt het auteursrecht op het eigen studiemateriaal, in tekst en vormgeving. Het studiemateriaal mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, plaatsing op het internet of op enig andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Instituut voor Islam Studies – Dar-al-‘Ilm. Bij het ontdekken van misbruik of oneigenlijk gebruik van ons studiemateriaal kunnen juridische stappen ondernomen worden.

Art. 13. Studiemateriaal van Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm mag niet worden gegeven aan andere onderwijsinstellingen of leercentra, of docenten daarvan, ten behoeve van hun onderwijsprogramma’s zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm.

Art. 14. Het niet toegestaan voor de student om de digitale lesopnames (content) te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan en/of te delen met derden.

ERKENNING: U VERKLAART BIJ DEZE DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN BEGREPEN, EN U VERKLAART ZICH BEREID AAN DEZE VOORWAARDEN TE VOLDOEN.

 

BEZWAAR
Opmerkingen over een online programma van Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm kunnen schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de directie van Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm.

Instituut voor Islamstudies – Dar-al-‘Ilm
juni 2020 (onder voorbehoud van wijzigingen).